1. Administratorem danych osobowych jest Algolytics Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, NIP: 701-080-13-66, Regon: 369456263.

2. Dane kontaktowe Administratora: gdpr@algolytics.pl, tel. +48 691 303 305

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach, w zależności od udzielonej zgody:

 • W przypadku akceptacji Regulaminu świadczonych przez Administratora Usług: : w celu Świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • W przypadku udzielenia dobrowolnych zgód dotyczących realizowania marketingu bezpośredniego: W celu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, wiadomości sms, mms) przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet, komputer) i automatycznych systemów wywołujących, treści marketingowych, w tym informacji handlowych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Do przetwarzania danych osobowych uprawnia również art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422),
 • W przypadku zapytania ogólnego lub ofertowego za pomocą formularza kontaktowego: W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, dostarczenia treści informacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielania wszelkich informacji na temat swojej działalności oraz na temat oferowanych przez siebie produktów i usług, na żądanie zainteresowanych osób.
 • 4. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:: podmioty hostingowe oraz inne podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, pracownicy Administratora oraz osoby upoważnione przez Administratora.

  5. Administrator jeśli nie będzie to konieczne (np. podane kontakty będą z krajów trzecich), nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  6. Dane osobowe będą przechowywane przez:

 • W przypadku realizacji zamówionej usługi: przez cały okres świadczenia usługi,
 • W przypadku udzielenia dobrowolnej zgody w celach marketingu bezpośredniego: do wycofania zgody
 • 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w przypadku wskazanym w pkt. 3 lit c). a także prawo do przenoszenia danych,
 • wycofania udzielonej zgody (w przypadku wskazanym w pkt. 3 lit b), co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • 8. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, lecz:

 • ich nie podanie uniemożliwi Administratorowi świadczenie Usług – w przypadku wskazanym w pkt. 3 lit. a)
 • ich nie podanie uniemożliwi Administratorowi wykonywanie marketingu bezpośredniego,
 • ich nie podanie uniemożliwi Administratorowi udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie
 • 9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.